lt  . en 
Naujienos spausdinti
MEDINIS BIULETENIS

ASOCIACIJOS NARIŲ PAGEIDAVIMAI
VLMPE Asociacijos narių 2014-10-09 d. susirinkime įvyko diskusija kurioje aptartos
Asociacijos veiklos kryptys, kurios labiau sutelktų Asociacijos narius ir skatintų glaudesnį
bendravimą.
Algirdo Joniko (UAB „Mūsų miškas“) nuomone, pastaruoju metu skirtas labai didelis dėmesys
„apvaliojo rąsto“ pirkimo iš Valstybinių miškų taisyklių klausimui nebėra toks aktualus ir tam
teikiama per daug dėmesio, dėl ko nukenčia kitos Asociacijos veiklos kryptys.
Asociacijos administratoriaus Arvydo Urbio pastebėjimu, asociacijoje yra susiformavusios dvi
stambios interesų grupės, sąlygotos įmonių veiklos. Pirma, tai lentpjūvystė ir pirminis medienos
apdirbimas ir antra - medinių statinių statyba. Abi šias grupes sieja ir bendri interesai. Viena
tokių - tai apsirūpinimas žaliavomis ir ištekliais.
Manvilio Sukauskio (UAB „Veivirža Lt“) nuomone yra aktualus bendradarbiavimas su
giminingomis kitų šalių medienos perdirbėjų organizacijomis, informacijos sklaida - internetinio
tinklalapio - problema, taip pat reikia veiklos, kuri sudarytų sąlygas bendravimui ne tik
darbiniais klausimais, bet ir laisvalaikio praleidimui – dalyvavimas parodose, mokymai ir pan..
Rimanto Mušausko (UAB „Konvesta“) nuomone didžiausia problema tai, kad Asociacijos nariai
mažai kalba apie tai, ko jie pageidautų asociacijos veikloje ir kokią veiklą jie asmeniškai
prisiimtų kuruoti.
Taip pat primintina, kad pasitvirtintos VLMPE Asociacijos pagrindinės veiklos kryptys:
Asociacijos narių interesų gynimas - gerinti medienos verslo sąlygas mažinant biurokratinius
ir ekonominius apribojimus;
Asociacijos narių verslo interesų (paslaugų ir produktų) kooperavimas – kooperuojant
asociacijos narių pirkimus gauti didesnę ekonominę naudą ir geresnes sąlygas kolektyvinėms
asociacijos sutartims;
Naujų rinkų asociacijos nariams paieška – dalyvavimas vietos ir užsienio mugėse, parodose,
analitiniai vietos ir užsienio rinkų analizės biuleteniai;
Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų reklama - Asocijuotų narių gaminamos
produkcijos ir paslaugų populiarinimas;
Asociacijos narių informavimas aktualiomis temomis – aktualios asociacijos nariams
informacijos rinkimas, kaupimas, apibendrinimas ir platinimas, informacinių biuletenių
rengimas ir platinimas;
Asociacijos narių švietimas ir konsultavimas – narių kvalifikacijos, kompetencijos ir dalykinių
gebėjimų kėlimas;
Asociacijos nariams reikalingų specialistų ruošimas – savarankiškai ar bendradarbiaujant su
švietimo ir mokymo institucijomis ruošti reikalingus asociacijos nariams specialistus;
MEDINIS BIULETENIS / 2014 spalis /1/VLMPE Asociacijos įstatuose nurodomi šie uždaviniai:
1. kaupimas ir skleidimas aktualios informacijos asociacijos nariams;
2. asociacijos narių ekonominės veiklos analizavimas;
3. rinkų analizavimas asociacijos narių veiklai ir jos plėtrai;
4. asociacijos narių produkcijos standartizavimas ir klasifikavimas;
5. asociacijos narių konsultavimas ir tobulinimas;
6. atstovavimas valstybės valdžios ir valdymo institucijose;
7. bendradarbiavimas su užsienio ir vietos organizacijomis.
Diskusijos metu pasiūlyta atlikti Asociacijos narių apklausą, kokios veiklos jie pageidautų
Asociacijoje ir kokios veiklos koordinavimu norėtų/galėtų prisiimti. Tai siūloma atlikti
Asociacijos narių pasisakymuose sekančiame Asociacijos narių visuotiname susirinkime
2014-10-23 d. kuris įvyks Lapiuose „Prie šaltinio“, pradžia 18.00.
Kiekvienas Asociacijos narys pasisako konkrečiai kokia veikla asociacijoje jį domintų ir
kokios veiklos kuratoriumi jis norėtų būti. Vėliau apibendrinus būtų sudarytas naujas
Asociacijos veiklos planas.
Taip pat Asociacijos administratorius įpareigotas susirinkimo metu
. Asociacijos narius informuoti apie giminingas medienos perdirbėjų organizacijas kaimyninėse
šalyse, aptariant bendradarbiavimo su jomis perspektyvas;
2. Asociacijos narius informuoti apie artimiausiu metu vyksiančias ar organizuojamas aktualias
medienos apdirbimo pramonei parodas ir muges.
VLMPE Asociacijos administracija